Visie

PEDAGOGISCH KLIMAAT

We willen dat kinderen zich thuis voelen. De kinderen voelen zich goed en beleven activiteiten intens. Welbevinden en betrokkenheid vormen de doelen van onze werking. Met andere woorden, we leggen de klemtoon op het proces van ontwikkeling.

Welbevinden heeft betrekking op hoe kinderen zich voelen. Welbevinden is het emotioneel goed maken, als persoon ‘goed in je vel zitten’. Welbevinden wijst op een goede wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. Kinderen hebben zelf een actieve rol. Volwassenen, in deze context kinderbegeleiders, helpen/begeleiden een kind in het verkrijgen van zelfvertrouwen, het herkennen en uiten van gevoelens, het leren omgaan met andere kinderen, het ervaren van succes, het ontdekken en ontwikkelen van al zijn talenten en ondernemingszin, … . De opbouw van een vertrouwensrelatie/hechting tussen kind en kinderbegeleider is een voorwaarde. De kinderbegeleider kent het kind, begrijpt de veranderingen in het gedrag en weet er gepast op te reageren.

Betrokkenheid heeft betrekking op hoe intens kinderen spelen en of ze geboeid bezig zijn. Betrokkenheid is de voorwaarde voor ontwikkeling in de diepte. Wanneer kinderen betrokken zijn, weten we dat ze hun mogelijkheden aanspreken en dat ze ‘in ontwikkeling’ zijn.

Om welbevinden en betrokkenheid te bewerkstelligen, kiezen we voor een ervaringsgerichte aanpak. Dat wil zeggen, het aanbod is afgestemd op de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, de belevingswereld, de behoeften en de interesses van de kinderen. De systematische observaties aan de hand van de ZiKo (Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang) en het ZiKo-Vo kindvolgsysteem (Zelfevaluatie-Instrument voor de Kinderopvang: Kindvolgsysteem) maken de ontwikkeling, de noden en de interesses van de kinderen zichtbaar.

Tijdens de verschillende dagmomenten (onthaal-, spel-, eet-, verzorgings- en rustmoment) wordt bijzondere aandacht besteed aan 7 pijlers: bewegingsvrijheid, flexibiliteit, individualiseren, stimuleren, structureren, veiligheid en zelfstandigheid.

 

SAMENWERKING MET HET GEZIN

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kind(eren). Als kinderdagverblijf nemen we een deel van deze taak over. We wensen nauw samen te werken met de gezinnen. In deze samenwerking staat vertrouwen, communicatie en inspraak centraal. De ouders worden respectvol, eerlijk en individueel benaderd om vertrouwen op te bouwen. (Veranderingen in) aanpak wordt overlegd met de ouders.